Skip to main content

Pracując z firmami z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) często spotykaliśmy się z problemem dostępu do danych finansowych a także odpowiednich narzędzi, które ułatwią podejmowanie decyzji. Coraz więcej firm korzysta z usług księgowości zewnętrznej, co ma szereg zalet, jak np.: niższe koszty, brak konieczności zatrudniania dodatkowych osób czy wachlarz dodatkowych usług, z których można korzystać. Z drugiej strony, zlecając księgowanie zewnętrznemu podmiotowi, tracimy niestety bieżący dostęp do informacji finansowej, która powinna stanowić podstawę dla podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest generowanie wartości dla właścicieli. W jaki więc sposób wpływać na wzrost wartości firmy i wypracowywanych przez nią środków pieniężnych jeśli nie mamy odpowiednich narzędzi i danych na postawie których moglibyśmy te decyzje podejmować?

Odpowiedzią jest wprowadzenie, nawet w podstawowej formie, controllingu finansowego, który jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie i optymalizacja finansów firmy, co prowadzi do zwiększenia jej rentowności i stabilności.

Definicja i zakres controllingu finansowego

Controlling finansowy to proces zarządzania finansami firmy, który obejmuje analizę wyników finansowych, kontrolę kosztów, monitorowanie płynności finansowej oraz prognozowanie przyszłych wyników. Jego celem jest dostarczenie kadrze zarządzającej wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania skutecznych decyzji​​.

W skład controllingu finansowego wchodzą różnego rodzaju narzędzia, takie jak:

  • raporty zarządcze – obejmujące analizy wskaźnikowe, zarówno dla całego przedsiębiorstwa jak i poszczególnych segmentów działalności (produktów, usług, lokalizacji, projektów);
  • analizy przepływów pieniężnych – optymalnie w ujęciu bezpośrednim, czyli wynikającym z konkretnych wpływów i wydatków;
  • budżety – zarówno dla całego przedsiębiorstwa jak i poszczególnych jednostek czy działów;
  • analizy oparte na rachunku zysków i strat oraz bilansie a także
  • konsolidacja zarządcza umożliwiająca spojrzenie na grupę spółek jak na jeden organizm​​.

Ze względu na to, że główną funkcją kontrolingu jest bieżący monitoring biznesu, planowanie i ułatwienie podejmowania decyzji, warto żeby analizy były wsparte odpowiednimi wykresami, dzięki którym szybciej zidentyfikujemy elementy wymagające poprawy.

Korzyści z wdrożenia controllingu finansowego

  1. Wiarygodne informacje dla decydentów: Dzięki controllingowi finansowemu zarząd firmy ma dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala to na podejmowanie decyzji opartych na solidnych danych, co minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa efektywność zarządzania.
  2. Optymalizacja kosztów: Analiza kosztów i ich kontrola pozwala na identyfikację obszarów, w których można dokonać oszczędności. Optymalizacja kosztów prowadzi do zwiększenia rentowności firmy i poprawy jej wyników finansowych.
  3. Lepsza kontrola płynności finansowej: Monitorowanie przepływów pieniężnych i prognozowanie przyszłych wpływów i wydatków umożliwia utrzymanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie. Dzięki temu firma jest w stanie zabezpieczyć się przed problemami finansowymi i zachować stabilność w trudnych czasach.
  4. Łatwiejsze podejmowanie decyzji inwestycyjnych: Controlling finansowy dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących nakładów inwestycyjnych np. na budowę nowej fabryki czy rozwoju konkretnego segmentu działalności. Dzięki analizie różnych scenariuszy łatwiej jest wybrać odpowiednie cele inwestycyjne, co przyczynia się do rozwoju firmy i zwiększenia jej wartości dla potencjalnych inwestorów.
  5. Lepszy dostęp do finansowania zewnętrznego: Jakościowa analityka zarządcza firmy zdecydowanie ułatwia pozyskanie zarówno finansowania dłużnego jak i kapitałowego. Decydenci udzielający finansowania będą analizować nie tylko ogólną kondycję finansową przedsiębiorstwa ale przede wszystkim będą próbowali zrozumieć jak działa model biznesowy – czyli na czym i ile firma zarabia oraz od czego zależy wynik i możliwość generowania środków pieniężnych.

Wyzwania i przyszłość controllingu finansowego

Mimo licznych korzyści, wdrożenie controllingu finansowego wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Dla wdrożenia jakościowego kontrolingu w firmie kluczowa jest odpowiednia współpraca z księgowością zewnętrzną, w celu uzyskania jakościowych informacji w odpowiedniej formie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszechobecna automatyzacja oraz rozwój narzędzi do analizy i wizualizacji danych sprawiają, że controlling finansowy staje się domeną już nie tylko dużych firm ale także sektora MŚP.

Controlling finansowy jest kluczowym elementem zarządzania finansami firmy, który pozwala na monitorowanie i optymalizację jej działalności. Dzięki controllingowi finansowemu możliwe jest uzyskanie wiarygodnych informacji, które wspierają procesy decyzyjne i przyczyniają się do zwiększenia rentowności oraz stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Wdrożenie skutecznego systemu controllingu finansowego przynosi liczne korzyści, takie jak lepsza kontrola kosztów, poprawa płynności finansowej, optymalizacja procesów inwestycyjnych oraz zarządzanie ryzykiem finansowym. To sprawia, że controlling finansowy jest niezbędnym narzędziem dla każdej firmy dążącej do sukcesu i rozwoju na konkurencyjnym rynku.